Advisering gemeente ‘s-Hertogenbosch; Ondernemingsplan Sportpunt Hambaken

Opdrachtgever: : Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dienst MPC : Ondernemingsplan

Hambaken den bosch

In het sportpark De Hambaken in ’s-Hertogenbosch zijn vijf sportorganisaties gehuisvest, te weten:

  • Handbalvereniging Blauw Wit;
  • Inline Skaterhockey De Daredevils;
  • Bewegingscentrum 50+
  • Voetbalvereniging OSC ‘45
  • Tennisvereniging De Hambaken

In overleg met de betrokken sportverenigingen is een sportparkvisie opgesteld voor Sportpark Hambaken te ‘s Hertogenbosch. Hierin zijn op abstracte  wijze ambities en richtingen bepaald voor de toekomst van  het sportpark.

Bij de ontwikkeling van het nieuw op te zetten sportpark wordt verregaande samenwerking tussen sportverenigingen, gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven nagestreefd.

MPC heeft de opdracht om een ondernemingsplan op te stellen en het initiëren en organiseren van het proces dat moet leiden tot een breed draagvlak. Onderdeel daarvan is het oprichten van Stichting Sportpark Hambaken, met leden vanuit elke vereniging, dat de (delegerend) uitvoerder wordt van het ondernemingsplan.

In het ondernemingsplan wordt een compleet beeld van de organisatie van de op te zetten stichting gegeven. Onderwerpen die hierbij aan de orde moeten komen zijn in de sportparkvisie grotendeels benoemd. In ieder geval wordt een demarcatie van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, de nieuwe stichting en de verenigingen opgesteld in dit plan. Tevens wordt de operationele organisatie omschreven en wordt een exploitatiebegroting opgesteld.

Het ondernemingsplan bevat daarnaast enkele concrete Plannen van Aanpak voor interne en externe samenwerking (met buurt en bedrijfsleven), maar ook voor de besteding van middelen en het invulling geven aan projecten vanuit de in de visie genoemde beleidsterreinen.

Doel is om voor juli 2011 het ondernemingsplan af te ronden en in gang te zetten met een operationele stichting.