Begeleiding initiatief- en definitiefase Scholengemeenschap Bonaire

In opdracht van Rijksdienst Caribisch Nederland heeft MPC de huisvestingsvraag van Scholengemeenschap Bonaire nader gedefinieerd en op basis hiervan een inpassing- en uitbreidingsstudie verricht. Onderdelen die in deze studie zijn uitgewerkt zijn:
1. een waardering van de technisch en functionele kwaliteit van de bestaande gebouwen en de kosten voor exploitatie na eventuele renovatie;
2. een prognose van de leerlingenaantallen;
3. een ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) met een onderverdeling per type onderwijs en de gezamenlijke functies;
4. een overzicht van uitgangspunten en een afbakening van het project. Wat zit in het project en wat zit er niet in;
5. een ruimtelijke verdeling van het Programma van Eisen in de bestaande en eventuele nieuwe gebouwen op het terrein en een vlekkenplan waarin dit is weergegeven;
6. een overzicht van gebouwen. Wat wordt gerenoveerd, gesloopt en nieuw gebouwd;
7. een globaal faseringsplan voor het terrein en de gebouwen voor de uitvoering;
8. een globale overallplanning voor uitvoering;
9. een kostenraming van de investeringskosten.