Vraagstukken rond maatschappelijke accommodaties staan op dit moment volop in de belangstelling. Of het nu gaat om de bibliotheek, wijkcentra of het zwembad. Al deze vraagstukken vragen om een integrale gemeentelijke aanpak.
De ontwikkeling van een integraal accommodatiebeleid biedt de volgende kansen:

•    het verbinden van vraag en aanbod van diverse typen voorzieningen en/of accommodaties
•    het bevorderen van sociale cohesie door ondersteuning van vrijwilligers
•    efficiënt gebruik van accommodaties en openbare ruimte
•    evenwicht in spreiding
•    synergie tussen publieke en private initiatieven
•    duurzaam investeren gerelateerd aan kostenefficiënte exploitatie
•    beheersbaar maken van de financiële bemoeienis van de gemeente
•    een transparante financieringsstructuur voor de onderscheiden beleidsterreinen
•    versterken van de regierol van de gemeente
•    waar mogelijk uniformering van tarieven
•    tegengaan van overcapaciteit en leegstand
•    versterken van private buurtfuncties

MPC is actief binnen de werkterreinen sport, onderwijs, cultuur en welzijn en helpt gemeenten bij de ontwikkeling van een integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Wij bieden maatwerk voor elke specifieke situatie. Op deze wijze bieden wij daadwerkelijk meerwaarde voor onze opdrachtgevers, exploitanten en gebruikers van maatschappelijke accommodaties.