Het nieuwe bouwprojectmanagement
Er zijn diverse invullingen en opvattingen van projectmatig werken bij de totstandkoming van bouwprojecten. In alle gevallen zijn het faseren en beheersen van het project de belangrijkste elementen die terugkomen. Hierin excelleert MPC.

pm tabel

Visie op projectmanagement; creërend bouwmanagement
In project- en bouwmanagement is sturing op de zogenaamde GOTIK aspecten van groot belang. Het gaat hier om sturing op kwaliteit, budget, tijd, organisatie en informatie (en communicatie van het project. In onze begeleiding van en advisering over de totstandkoming van huisvesting sturen wij op deze elementen. Vanuit onze professie en ervaring kunt u hierop rekenen en ontzorgen wij de opdrachtgever volledig.

Ontzorgen
Het alleen volledig ontzorgen op de zogenaamde GOTIK aspecten vinden wij een te beperkte rolopvatting. Vanuit onze passie en inhoudelijke betrokkenheid, sturen wij ook nadrukkelijk op de ambitie en doelstellingen van de opdrachtgever. Wij willen samen met de opdrachtgever en de betrokkenen huisvesting realiseren dat een adequaat antwoord is op de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. In die zin sturen wij vanuit de ambities en doelstellingen integraal op de ontwikkeling van de inhoud, de organisatie én het gebouw. De focus ligt derhalve niet alleen op het gebouw. Het gebouw is immers uiteindelijk niets meer dan een strategische bedrijfsmiddel om de ambities en doelstellingen te realiseren.

Ruimte voor ontwikkeling
Een ander onderscheidend kenmerk van ons projectmanagement is dat er in de definitie- en ontwerpfase vanuit de betrokkenen ruimte is voor inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. We zien deze fase als een organisatie-ontwikkelingstraject waarin nieuwe ideeën, gedachten en ontwikkelingen komen, die wel of niet een plek moeten krijgen in de nieuwe voorziening. In die zin spreken wij over creërend project- en bouwmanagement waarbij betrokkenen ook ruimte krijgen om vanuit hun visie op de voorziening mee te creëren in hun toekomstige huisvesting. Deze moet immers de primaire processen van de gebruikers optimaal ondersteunen. Het is vanuit die visie van belang dat er voldoende ruimte in het proces wordt geboden om actief mee te denken en te creëren zodat er een voorziening op maat van de gebruikers wordt gerealiseerd. Dat dit voor de draagvlakontwikkeling van groot belang is spreekt voor zich.

Life-cycle-benadering
Een ander belangrijk aspect van ons projectmanagement is onze Life-cycle benadering. Wij ontwikkelen voorzieningen vanuit een integrale benadering van investerings- en exploitatiekosten. De exploitatie van (maatschappelijk) vastgoed is immers een groot vraagstuk en soms een probleem. Denk hierbij aan stijgende kosten van energie, onderhoud etc. Het ontwikkelen van huisvesting moet in onze opvatting dan ook mede plaatsvinden vanuit het toekomstige dagelijks gebruik en de exploitatie. De voorbereidings- en realisatiekosten zijn immers slechts een klein deel van de meerjarige exploitatie- en instandhoudingskosten.

Duurzaamheid
Onderdeel van deze life cylce benadering is het aspect duurzaamheid. Zowel duurzaamheid als ook arbeidsomstandigheden zijn zaken die direct onderdeel moeten uitmaken van het PvE en/of de outputspecificatie. De ambities op het gebied van duurzaamheid moeten worden vastgelegd. Hiertoe kunnen wij ondermeer gebruik maken van de tool volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) methodiek. Samen met de gebruikers kunnen wij ambities vastleggen ten aanzien energieverbruik, milieu(belasting), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op basis van deze methodiek kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt. Belangrijk is dat we in projecten niet alles in het werk stellen voor duurzaamheid, maar alleen die investeringen doen die nu verantwoord zijn.

Samenvattend omvat onze visie op project- en bouwmanagement de volgende kenmerken:
1. volledige ontzorging van opdrachtgevers op de GOTIK aspecten;
2. vanuit passie voor de inhoud sturen op de ambitie en doelstelling van de brede school;
3. integrale sturing op inhoud, organisatie én gebouw;
4. ruimte voor betrokkenheid gebruikers; creërend projectmanagement;
5. projectmanagement vanuit life cycle benadering; integrale benadering van investerings- en exploitatiekosten;
6. sturing van projecten op duurzaamheid.

Ter bevordering van de communicatie tijdens het project maakt MPC gebruik van een cloud server.