In het Programma van Eisen wordt de huisvestingsbehoefte van de opdrachtgever op een eenduidige wijze vastgelegd en afgebakend. Hierin komen de volgende onderdelen aan de orde:

• ruimtelijke en functionele eisen waaronder de locatiegebonden uitgangspunten;
• technische eisen;
• financiële randvoorwaarden;
• over-all planning.

MPC hanteert het Programma van Eisen gedurende het gehele project als referentiekader waar alle vervolgstappen aan getoetst worden. Als zodanig is het een belangrijk managementinstrument. Tevens is het Programma van Eisen een instrument voor de interne communicatie bij de opdrachtgever en is het een belangrijk uitgangspunt voor de ontwerper. Voor het opstellen van het Programma van Eisen stelt MPC vooraf met de opdrachtgever een plan van aanpak op. Deze aanpak moet de optimale huisvestingsvraag van de (organisatie van de) opdrachtgever opleveren. Afhankelijk van de aard van het huisvestingsvraagstuk kunnen de diverse gebruikers en belanghebbenden nauw bij het opstellen van het Programma van Eisen worden betrokken (d.m.v. interviews, brainstormsessie, informatiebijeenkomsten, excursies, e.d.). Ook is van belang dat toekomstige ontwikkelingen zorgvuldig worden meegenomen bij het vast te stellen Programma van Eisen.